Когнитивна Архитектура

Когнитивната психотерапия използва ясни, действени и научно базирани методи за идентифициране, осъзнаване и реструктуриране на познавателните процеси на индивидаНякои важни понятия от когнитивната психология, свързани с терапевтичния процес


Внимание

Вниманието е способността ни да задържаме фокуса на възприятието си в една област. Вниманието е присъщо на всички организми - от амебата до човека. То може да бъде породено и поддържано както от чисто инстинктивни и биологични процеси, така и от съзнанието и самосъзнанието. Именно последното е това, което различава качествено вниманието при човека от това на другите организми. Когато е ръководено от самосъзнанието, вниманието може съзнателно да бъде направлявано екстровертно или интроспективно, задържано в обект или идея, концентрирано в дадени паметови следи или задача, в хода на собствените мисли и емоции. В контекста на психотерапията вниманието се явява непосредственият инструмент, длетото което движено от терапевта и съзнанието на пациента достига до скритите психични наличности и процеси и ги променя.

Метакогниция (самосъзнание)

Метакогницията е терминът използван в когнитивната психология за самосъзнание. Определя се като способността ни да наблюдаваме "отгоре" собствените си ментални и емоционални процеси. На по-повърхностно ниво метакогницията се обозначава като "мислене за мисленето". На по-дълбинно ниво обаче метакогницията означава съзнателно идентифициране с вътрешния същностен център и безпристрастната визия за собствения вътрешно психичен живот. Умението за самоосъзнаване и самонаблюдение дава възможност за умела плавна намеса и промяна на собствения психичен живот - на нежеланите болезнени мисли и чувства.

Памет

Генетична памет

Паметта кодирана в генограмата (родословното ни дърво), предавана като генетично заложена информация на геномно ниво. В психотерапията генетичната памет се проследява чрез анализ на родословните връзки.

Дългосрочна памет

Семантична - свързва се с разбирането, смисъла на информацията и мисленето на базата на езика (вътрешно говорене). Смята се , че в мозъка семантичната памет се складира в слепоочните дялове на кората.

Епизодична - образна памет за събития, съхранени като паметови епизоди. Свързва се с теменния мозъчен дял на кората.

Процедурна - памет за двигателни умения и навици (медицинският термин е "праксис"). Памет за движения - плуване, шофиране, каране на колело и т.н., но и за по-фини процеси като процесиране на речта например. Свързва се с малкия мозък.

(Хипокамп - това е друга мозъчна структура в лимбичната ни система, за която се приема, че е от ключова роля за процесирането на дългосрочната епизодична и семантична памет. Има описани случаи на мозъчен херпес, унищожил хипокампа, както и случай на медицинското му премахване - и при двата случая се наблюдава тотална загуба на способността за запаметяване на нови паметови следи, както и за припомнянето на събития станали след мозъчната увреда.)

Емоционална памет - способността ни да съхраняваме емоционална информация. В мозъка се локализира в лимбичната система. Смята се, че амигдалата (бадемовидното тяло) е мозъчната база за страха и агресията (борба/ бягство), а ядрата на септума на удоволствените положителни емоционални преживявания: удоволствие, обич, радост...


Работна памет - това е терминът, който когнитивната психология използва за задействаните в момента паметови следи. Асоциира се с фронталните (челни) дялове на мозъчната кора.

Съзнание - съзнанието според когнитивната наука може да се определи като работна памет + внимание! Съзнанието е аналогично на психоаналитичното понятие "его".


Конструктивна памет

В началото на развитието на когнитивната наука/ психология се е смятало, че паметта се съхранява в нещо като склад или се записва както на цифров носител, след което се извлича по желанието на човека. Многобройните паметови експерименти показват, че човешката памет е силно ненадеждна и при процеса на припомняне рядко имаме възпроизвеждане на актуалната ситуация. На практика се получават прайминг (влиянието на предходния паметов контекст), смесвания, сгъстявания, застъпвания и преплитания на паметовите епизоди. Освен това имаме силна зависимост от контекста при припомнянето. Като резултат припомнянето е резултат не на извличане на спомени, а на конструирането им. Така конструираните спомени рядко са идентични с реално случилото се.

   Действието на конструктивната памет се взема впредвид в психотерапията - при припомнянето на преживяванията от детските години например, на сънищата, на социалните взаимоотношения. В началото на развитието на съвременната  психотерапия в началото на 20 век се е разчитало на припомнянето на психотравмените преживявания и постигането на т.н. катарзис. В съвременните научни методи на психотерапия се акцентира не толкова на достоверността на припомняните факти, а на самите психични процеси и ментални наличности (виж диаграмата на страница "картография на ума"), обуславящи конструирането на дадени спомени.


Мислене

Дедукция - вземане на заключение въз основа на общо правило.
Индукция - вземане на решения на базата на генерализирането на множество данни - наблюдения, опит, информация.
Аналогия - ключов процес във всички ментални процеси. Аналогията представлява свързването на две понятия въз основа на техни дълбоки структурни подобия.


Вземане на решения

На базата на оценка - възможностите се оценяват по техните емоционални, ментални, финансови, социални, времеви,  целеви и пр. "тежести" - така оценените възможности се сравняват и се взема най-подходящият избор.

На базата на разсъждение - по-близък до естествения човешки начин за вземане на решения.

И двата метода се използват в психологичното консултиране - при вземане на важни решения и решаване на проблеми, както и в психотерапията на невротични състояния.


Контекст

Контекст в когнитивната наука се нарича:

Околната среда, в която се случва когницията ни (емоции и мисли).

Самите емоции, мисли, паметов фон, настроение и състояние на съзнанието в контекста на които протичат познавателните ни процеси.
  
Експериментално е установено, че контекстът (фонът) на протичащия ментално-емоционален процес е не по-малко важен от самия процес и директно повлиява неговата насока, паметово пропомняне, заключения и емоционално състояние.


Експлицитно мислене - съзнателното, последователно (серийно) линейно логическо мислене. Протича стъпка по стъпка, в линеен процес "едно по едно". Рационално мислене. По-характерно е за мъжете. Свързва се с работата на лявото мозъчно полукълбо.

Имплицитно мислене - паралелно интуитивно и много по-бързо (но и с много по-голяма възможност за грешки и пропуски) протичане на логическия мисловен процес. Свързва се с дясното мозъчно полукълбо. По-характерно е за жените.


Когнитивен мониторинг

Психотерапевтичният анализ на менталните процеси на пациента, протичащ систематично и структурирано с помощта на определени терапевтични техники.


Реструктуриране

Когнитивно реструктуриране - процесът на терапевтична промяна, следващ когнитивния мониторинг, подхождащ от гледна точка на мисловния процес.

Афективно реструктуриране - процесът на терапевтична промяна, следващ когнитивния мониторинг, подхождащ от гледна точка на емоционалните процеси.

Забележка: когнитивният мониторинг и реструктурирането принципно са последователни процедури, но често протичат паралелно. Акцентът върху емоциите или когницията (мислите) зависи от предпочитанията на терапевта и психохарактеристиките на пациента/ клиента.