COGNITIVE SCIENCE

Когнитивната наука в областта на психологията е това, което e квантовата физика в областта на стандартната физика.


Fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid, too.
Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe tuo fo 100 anc.

i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

 If you can read this, your brain is 50% faster than those who can'tКогнитивната психотерапия стъпва на здравия фундамент на когнитивната наука/ психология. Статистическите данни сочат, че когнитивната психотерапия има най-висок процент успеваемост измежду всички психотерапевтични школи при работа с емоционални и ментални проблеми.


Когнитивната наука
е мултидисциплинарна сплав от: психология, невронауки, философия, лингвистика, антропология и др. науки. Когнитивната наука е изключително експериментално насочена и развитието и се основава на обективната емпирия и статистически резултати от когнитивните експерименти.


В превод на български когнивна наука означава познавателна или наука за познанието! В България когнитивна наука се преподава и развива единствено в централния и източноевропейски център по когнитивна наука, функциониращ в Нов Български Университет, като много от специалистите са международно утвърдени учени изследователи.


Основните области на изследване са:

- Когнитивни архитектури и когнитивно моделиране - символично, динамично и невронни мрежи.
- Мислене в контекст.
- Мислене и разсъждение - аналогия, дедукция и индукция.
- Вземане на решения - модели основаващи се на разсъждение и оценка, вземане на решения при неизвестност, в контекст. Експлицитно (съзнателно, рационално) и имплицитно (несъзнавано, интуитивно) вземане на решения.
- Памет - дългосрочна (епизодична, семантична и процедурна), работна (съзнателна); конструктивна памет; генетична памет. Паметови следи, смесване и застъпване на паметовите следи, прайминг (влияние на предходния паметов контекст върху познанието).
- Внимание - работната памет и вниманието като научен модел на съзнанието.
- Лингвистика - език и влиянието му върху мисленето, паметта и емоциите
- Емоции - изследване на същността и протичането на основните човешки емоции - страх, гняв, обич и удоволствие и др.
- Невронауки - изследване на мозъчните и на нервната система процеси - невронни мрежи, мозъчни структури, невромедиатори и др. като биологична основа на човешкия познавателен апарат.
- Една изключително интересна изследователска област е "когнитивна наука на религията", в която се изследват основните психични структури, движения и уклони, които предпоставят религиозното вярване като нещо естествено и вродено за всеки човек. Изследването е стартирано от университета "Оксфорд", а понастоящем се осъществява от интернационална мрежа от изследователски центрове. Централният и източноевропейски център по когнитивна наука участва в проекта!
- Философия - основните философски школи и фундаменталното им значение за развитието на съвременната наука за познанието.
- Приложна когнитивна наука - приложение на когнитивната наука в областите на ученето, системите за ускорено и качествено запаметяване, рекламата и икономиката, социалните и междуличностови отношения, компютърни модели на когнитивни архитектури и изкуствен интелект.
- Когнитивната психотерапия като приложна когнитивна наука.